Chọn mùa làm nhà dựa theo tiết khí

Chọn mùa làm nhà dựa theo tiết khí

Vượng khí của quẻ do thiên thòi quyết định. Vượng khí của thiên thời là do các tiết khí trong năm phù hợp vối các quẻ. La kinh có 24 sơn hưống, một năm lại có 24 tiết khí. Mỗi tiết khí là những ngày vượng của một sơn hướng. Mỗi quái ứng với 3 tiết khí. Xây dựng nhà cửa theo hưống (quái) nào vào 3 tiết tương ứng với quái đó thì được hưởng vượng khí, hấp thụ được khí vượng của thiên nhiên.
– Khi xây dựng nhà theo hướng Càn thì gia chủ nên chọn 3 tiết đó là: Sương giáng, Lập đông và Tiểu tuyết. Hướng Càn gồm 3 sơn hưóng là Tuất, Càn, Hợi. Nhà hướng Tuất thì chọn các ngày khởi công vào tiết Sương giáng; nhà hướng Càn thì chọn ngày khởi công thuộc tiết khí Lập đông; nhà hướng Hợi thì khởi công các ngày thuộc tiết khí Tiểu tuyết.
– Khi xây dựng nhà theo hướng Khảm thì gia chủ nên chọn 3 tiết đó là: Đại tuyết, Đông chí và Tiểu hàn. Hướng Khảm gồm 3 sơn hướng Nhâm, Tý, Quý. Nhà hướng Nhâm thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Đại tuyết; nhà hướng Tý thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Đông chí; nhà hưống Quý thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Tiểu hàn.
– Khi xây dựng nhà theo hướng Cấn thì gia chủ nên chọn 3 tiết khí đó là: Đại hàn, Lập xuân và Vũ Thủy. Hướng Cấn gồm 3 sơn hưống Sửu, Cấn, Dần. Nhà hướng Sửu thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Đại hàn; nhà hưống Cấn thì chọn ngày khỏi công thuộc tiết khí Lập xuân; nhà hướng Dần thì chọn ngày khỏi công thuộc tiết Vũ Thủy.
– Khi xẳy dựng nhà theo hướng Chấn, thì gia chủ nên chọn 3 tiết khí đó là: Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh. Hướng Chấn gôm 3 sơn hướng là Giáp, Mão, At. Nhà hướng Giáp thì chọn ngày khởi công thuộc tiết khí Kinh trập; nhà hướng Mão thì chọn ngày khởi công thuộc tiết khí Xuân phân; nhà hưống At chọn ngày khởi công thuộc tiết khí Thanh minh.
– Khi xây dựng nhà theo hướng Tốn thì gia chủ nên chọn 3 tiết khí đó là: Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn. Hướng Tốn gồm 3 sơn hướng là Thìn, Tốn, Tỵ. Nhà hướng Thìn thì khỏi công vào các ngày thuộc tiết khí Cốc vũ; nhà hướng Tốn thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Lập hạ; nhà hướng Tỵ thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Tiểu Mãn.
– Khi xây dựng nhà theo hưóng Ly thì gia chủ nên chọn 3 tiết khí đó là: Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử. Hưống Ly gồm 3 sơn hướng là Bính, Ngọ, Đinh. Nhà hướng Bính thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Mang chủng; nhà hưống Ngọ thì khỏi công vào các ngày thuộc tiết khí Hạ chí; nhà hưống Đinh thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Tiểu thử.
– Khi xây dựng nhà theo hưống Khôn thì gia chủ nên chọn 3 tiết khí đó là: Đại thử, Lập thu, xử thử. Hướng Khôn gồm 3 sơn hướng: Mùi, Khôn, Thân. Nhà hướng Mùi thì khỏi công vào các ngày thuộc tiết khí Đại thử; nhà hướng Khôn thì khởi công vào các ngàv thuộc tiết khí Lập thu; nhà hướng Thân thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Xử thử.
– Khi xây dựng nhà theo hưống Đoài thì gia chủ nên chọn 3 tiết khí đó là: Bạch lộ, Thu phân,- Hàn lộ. Hướng Đoài gồm 3 sơn hướng: Canh, Dậu, Tân. Nhà hướng Canh thì khởi công vào các ngày thuộ? tiết khí Bạch lộ; hưống Dậu thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Thu phân; hướng Tân thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Hàn lộ.
Ví dụ trường hợp: Đốì với nhà hướng Mhi thuộc Khôn trạch thì gia chủ nên khởi công xây dựng vào ngày nào, thuộc tiết khí nào?
Nhà hướng Mùi thuộc Khôn trạch thì khởi công vào các ngày thuộc tiết khí Đại thử.
Trong các ngày thuộc tiết khí Đại thử, chọn ngày nào cũng được nhưng phải phù hợp vối ngày chọn theo các chỉ tiêu khác.

Bình luận đã bị đóng.