Chọn ngày, giờ làm nhà

Chọn ngày, giờ làm nhà

Người xưa cho rằng, việc làm nhà là một trong những việc trọng đại của đời người. Do vậy mà ngày, giờ khỏi công làm nhà vô cùng quan trọng. Nó phải đạt 3 yêu cầu sau:
– Dụng thần quan trọng nhất được nhật kiến, nhật thin sinh.
– Nhật thần phối vối hướng được bát san tốt.
– Phối lục thần đạt yêu cầu theo ý muốn.
Chọn ngày khởi công dể phối hướng dược bát san tốt
Theo nguyên tắc nạp gịáp của các quẻ: Càn nạp Giáp và Nhâm, Khôn nạp At và Quý, Khảm nạp Mậu, Cấn nạp Bính, Chấn nạp Canh, Ly-nạp Kỷ, Tôn nạp Tân, Đoài nạp Đinh.
Càn nạp Giáp, tức là các ngày Giáp thuộc quẻ Càn, các ngày Nhâm thuộc quẻ Càn (Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất). Khôn nạp Ât và Quý – tức là các ngày At và các ngày Quý thuộc quẻ Khôn (Ất Sửu, Ất Mão, Ât Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi).
Khảm nạp Mậu, tức là các ngày lục Mậu (Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất) thuộc quẻ Khảm. Cấn nạp Bính, tức là các ngày lục Bính (Bính Tý, Bính Dần, Bính Thìn, Bính Ngọ, Bính Thân, Bính Tuất) thuộc quẻ Cấn.
Tốn nạp Tân, tức là các ngày Tân (Tân Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi) thuộc quẻ Tốn.
Chấn nạp Canh, tức là các ngày lục Canh (Canh Tý, Canh Dần, Canh Thìn, Canh Ngọ, Canh Thân, Canh Tuất) thuộc quẻ Chấn. Ly nạp Kỷ, tức là các ngày
lục Kỷ (Kỷ Sửu, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Kỷ Dậu, Kỷ Hợi) thuộc quẻ Ly.
Đoài nạp Đinh, tức là các ngày lục Đinh (Đinh sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi) thuộc quẻ Đoài.
– Đổi với nhà khi xây dựng ở hướng Càn thì nên khởi công vào ngày Giáp và Nhâm, tức là hướng Càn phốĩ hợp với ngày Càn được Phục vị; khởi công ngày At và ngày Quý tức là hướng Càn phối với ngày Khôn được Phúc đức. Khởi công ngày Đinh, tức là hưóng Càn phối vối ngày Đinh được Sinh khí. Khởi công ngày Eíĩih, tức là hướng Càn phối với ngày Cấn được Thiên. y. Khc’i công ngày Mậu, tức là hướng Càn phối với ngày Khải : bị Lục sát. Khởi công ngày Kỷ, tức là hưống Càn phối vói ngày Ly bị Tuyệt mạng. Khởi công ngày Canh, tức là hướng Càn phối với ngày Chấn bị Ngũ quỷ. Khởi công ngày Tân, tức là hưống Càn phối với ngày Tôn bị Họa hại.
– Đối vối nhà khi xâý dựng ở hướng Khảm, nên khởi công các ngày Mậu được Phục vị, khởi công các ngày Kỷ được Phúc đức, các ngày Canh được Thiên y, các ngày Tân được sinh khí. Khởi công các ngày Giáp, Nhâm bị Lục sát; các ngày At, Quý bị Tuyệt mạng; các ngày Bính bị Ngũ quỷ, các ngày Đinh bị Họa hại.
– Đối vói nhà khi xây dựng ở hướng Chấn, thì nên khởi công các ngày Canh được Phục vị, các ngày Tân được Phúc đức, các ngày Mậu được Thiên y, các ngày Kỷ được Sinh khí. Khởi công các ngày Giáp, Nhâm bị Ngũ
quỷ; các ngày Ât, Quý bị Họa hại; các ngày Bính bị Lục sát, các ngày Đinh bị Tuyệt mạng
– Đối với nhà khi xây dựng ở hướng Cấrí, thì nên khởi công các ngày Bính được Phục vị, các ngày tíinh được Phúc đức, các ngày Giáp Nhâm được Thiên y, các ngày At Quý được Sinh khí. Khỏi công các ngày Canh bị Lục sát, các ngày Tân bị Tuyệt mạng, các ngày Mậu bị Ngũ quỷ, các ngày Kỷ bị Họa hại.
– Đôi với nhà khi xây dựng ở hướng Tốn, thì nên khỏi công vào các ngày Tân được Phục vị, các ngày Canh được Phúc đức, các ngày Mậu được Sinh khí, các ngày Kỷ được Thiên y. Khỏi công các ngày Giáp, Nhâm bị Họa hại; các ngày At, Quý bị Ngũ quỷ; các ngày Bính bị Tuyệt mạng, các ngày Đinh bị Lục sát.
– Đổi với nhà khi xây dựng ỏ hưống Ly, thì nên khởi công vào các ngày Kỷ được Phục vị, các ngày Mậu được Thiên y, các ngày Giáp Nhâm bị Tuyệt mạng; các ngày Ất, Quý bị Lục sát. Khỏi công các ngày Bính bị Họa hoại, các ngày Đinh bị Ngũ quỷ, các ngày Canh được Sinh khí, các ngày Mậu được Phúc đức.
– Đôì với nhà khi xây dựng ở hưống Khôn, thì nên khởi công vào các ngày Ât, Quý được Phục vị, các ngày Giáp, Nhâm được Phúc đức, các ngày Bính được Sinh khí, các ngày Đinh được Thiên y. Khởi công các ngày Mậu bị Tuyệt mạng, các ngày Kỷ bị lục sát, các ngày Canh bị Họa hại, các ngày Tân bị Ngũ quỷ.
– Đốì vối nhà khi xây dựng ở hưống Đoài, thì nên khởi công vào ngày Đinh được Phục vị, các ngày Giáp, Nhâm được Sinh khí, các ngày At, Quý được Thiên y,
các ngày Bính được Phúc đức. Khổi công vào các ngày Mậu bị Họa hại, các ngày Kỷ bị Ngũ quỷ, các ngày Canh bị Tuyệt mạng, các ngày Tân bị Lục sát.
Chon ngày khởi công để phối luc thần theo ý muốn
Ta biết rằng, sự phối hợp giữa lục thân và lục thần, sự phối hợp giữa các hào với lục thần tạo ra cát hung khác nhau. Lục thần này phôi với lục thân này thì tốt nhưng khi phôi vói lục thân kia thì lại xấu, phôi vối hào này thì tốt, nhưng phối vối hào kia thì lại xấu, lâm dụng thần vào thòi gian này thì xấu, vào thời gian kia thì tốt. Phôi lục thần vào hào nào là do thiên can của ngày khởi công quyết định. Ví dụ: Thanh long lâm hào trạch tức hào 2 là tốt. Muốn cho Thanh long lâm hào trạch thì ta chọn ngày khỏi công vào các ngày lục Nhâm, lục Quý.
Nếu khởi công vào ngày Nhâm Tý, giờ Dần thì Thanh long làm hào 2 là quan quỷ là hào trạch, Thanh long thuộc Mộc hoà với quan quỷ cũng Mộc, ngày Nhâm Tý là ngày Thủy, Thủy sinh Mộc. Như vậy là rất tốt. Nhưng khởi công giò Dần thì hào 6 là hào động, hào 6 là Dậu Kim động khắc hào 2 Thanh long thuộc Mộc. Hào 6 lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ khắc Thanh long thì vợ sẽ hại chồng. Nếu như hào 6 Dậu Kim lại lâm nguyệt kiến vượng động để khắc Thanh long thì tác hại càng lớn trong một quẻ chỉ có hào thế, hào ứng và hào động mối có quan hệ với dụng thần, hoặc phù trợ hoặc khắc hãm dụng thần. Ớ đây dụng thần đang nói là Thanh long. Muốn cho Bạch Hổ không có quan hệ khắc hãm Thanh long thì chọn giò khởi công để cho hào 6 Bạch Hổ không phải là hào động.
Tránh bát sát khi chọn ngày
– Hưống bị Thủy sát: Nhà hướng Càn thu Thủy hướng Ngọ là bị sát; nhà hướng Đoài mà thu Thủy hưống Tỵ là bị sát; nhà hướng Khôn mà thu Thủy hướng Mão là bị sát; nhà hướng Ly mà thu Thủy hưống Hợi là bị sát; nhà hưống Tốn mà thu Thủy hướng Dậu là bị sát; nhà hưống Chấn mà thu Thủy hướng Thân là bị sát; nhà hướng cấn mà thu Thủy hướng Dần là bị sát; nhà hưống Khảm mà thu Thủy hướng Thìn là bị sát.
– Hưống bị Vị sát: cửa nhà hưống Càn mà khởi công vào ngày Ngọ vị là bị sát; nhà hướng Đoài mà cửa ở Tỵ vị là bị sát; nhà hướng Khôn mà cửa ở Mão vị là bị sát; nhà hướng Ly mà cửa ở Hợi vị là bị sát; nhà hưống Tốn mà cửa ỏ Dậu vị là bị sát; nhà hưống Chấn mà cửa ỏ Thân vị là bị sát; nhà hướng Cấn mà cửa ở Dần vị là bị sát; nhà hướng Khảm mà cửa ở Thìn vị là bị sát.
– Hướng bị ngày sát: Nhà hướng Càn mà khởi công vào ngày Ngọ là bị sát; nhà hưống Đoài, khởi công vào ngày Tỵ là bị sát; nhà hướng Khôn, khỏi công ngày Mão là bị sát; nhà hướng Ly, khởi công ngày Hợi là bị sát; nhà hưống Chấn mà khởi công ngày Thân là bị sát; nhà hưống Cấn mà khởi công vào ngày Dần là bị sát; nhà hưống Khảm mà khỏi công vào ngày Thìn là bị sát.
Vì vậy, khi chọn một hướng nhà phải tránh dòng nưốc chảy từ hướng sát vào Minh đường. Chọn hướng cửa phải tránh đặt cửa vào vị sát. Đã xác định hưống nhà thì không được khởi công vào các ngày sát.

Bình luận đã bị đóng.